Fotoalbums klik HIER

Proklamaasie Prins Michiel d’n Urste

Wïj Prins Michiel d’n Urste, Prins Karnaval 2016, bïj de grasie van alle Waggelaars, Waggelarinnen en Fieftig-plussers.
Opvolger van d’n onvergèètelukke Prins Sam d’n Urste.

Gebo.re en geto.ge ien ‘t Erdmennekes riek en ien een-en-zeventig naor de stad Génnep verhuusd en nie mer weggegaon. Al méér dan 4 x 11 jaor getrówd mit Ria.
Vaoder van twee volwassen dochters Diana en Anouk en twee mojje klèènkiender Bram en Hanne. Bijna 4 x 11 jaor bij Dichterbïj gewerkt mar nów lekker mit pensjoen.

Bïj t Konninklek Bombakkes bin ik 15 jaor ien de wèèr gewést en heb daorvör de officierstitel meuge ontvange.
Mede initiatiefnemer en organisator van de Groot Génnepse Mé.rtzitting op karnavalszaoterdag.
Wèèkeleks bin ik te viende op de kienderboerderïj as vrijwilliger en schatbewaorder.
Verder toon ik mien zangtalente bïj ‘t Génneps Vocaal en ôk nog bïj de Génnepse revue.
Bïj Summertime bin ik de schatbewaorder en ien de zommer zet ik mien ien um ’t Génnepse publiek énne mojje middag te bezörrige.
En ien mien èège buurt bin ik ôk nog de sik bïj de BV Loodsstraot.

Ik kom tot mien volgende benoeminge:
As mien Prinses mien èège Ria
As mien Urste adjudant benoem ik Nico Bottenberg
As mien Twedde adjudant benoem ik Jan Eikholt
As schorrie Willy Arts

Vör dizze vastelaovond worde de volgende 11 regels uutgevaordigd:
1e Vastelaovend 2016 viere wϊj uutbundig mit jong en a.ld.
2e Mien Prinses, Adjudanten en Raod, zien de kommende daag mien steun en toeverlaot.
3e Vastelaovend kent genne wekker. Waggelaars gaon dör … hoe a.lder … hoe gekker.
4e Mit de vastelaovend maa.ke wϊj veul lol en vertier. Ien o.ns eige stedje van plezier
5e Kom karnevalszaoterdag naor de Mè.rt, um te prooste, te zinge én te springe mit elkaor.
6e Makt ów nie te zat wa.nt dan gao.de plat.
7e Zolang wϊj vastelaovend belèève, is de rest om ‘t èève.
8e Ziede dör umstandighéé.je nog mar allèèn. Duut mit en blief nie zitte, de schik hält ów
op de béén.
9e Makt veul lol en plezier en pak op z’n tied ‘n gléske bier.
10e Gao nao ‘t stappe nog ’n hépke éé.te um dizze aovond nie te vergéé.te.
11e Wïj zette mit zien alle de boel op de kop, dan is de karnaval dit jaor ôk wèr top!

Opgemakt en afgemakt 2000 + 1×11 + 5 = 2016 dizze tied!!!